همایش توسعه‌دهندگان وب ایران

نخستین همایش توسعه‌دهندگان وب ایران چگونه بود؟