فالکون ۹

ایلان ماسک رویای استفاده چندباره از موشک‌های فالکون ۹ را در سر دارد