تصویری زیبا از سرزمین‌ عجایب ستارگان

عکس از X-ray: NASA/CXC/PSU/L. Townsley et al; Optical: UKIRT; Infrared: NASA/JPL-Caltech به دلایل ناشناخته بعضی از پرجرم‌ترین ستاره‌هایی که تا به حال کشف کرده‌ایم در زایشگاه‌ ستاره‌ای NGC 6357 تشکیل می‌شوند. این زایشگاه ستاره‌ای عجیب حاوی تعداد زیادی رشته‌ی گاز و غبار است که حفره‌های عظیم خوشه‌های ستاره‌ای پرجرم را در بر گرفته‌اند. این الگوهای […]

Continue Reading